دندان

 
1
مراقبت های لازم پس از کشیدن دندان
مراقبت های پس از جراحی و کشیدن دندان


بررسی روابط اکلوزال دندانی شیری در کودکان تغذیه شده با شیر مادر و با شیشه شیر
یکی از عوامل تاثیرگذار بر اکلوژن دندانی شیری، طریقه متفاوت شیرخوارگی نوزادان است. این مطالعه با هدف ثبت مال‌اکلوژن‌های ناشی از روش‌های مختلف تغذیه‌ای کودکان و کمک به کاهش ابهامات در زمینه مشکلات رشدی اسکلتال به دنبال تغذیه نوزادی، انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی 284 کودک با محدوده سنی 4-5 سال از مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های شهر ساری به روش نمونه گیری خوشه‌ای و سپس سیستماتیک، انتخاب شدند.


1