آیا دندان شیری ریشه دارد؟


دندان های شیری همانند دندان های دائمی برای اینکه در فک ثابت بمانند ریشه دارند و زمانی که دندان های دائمی ریشه دندان شیری را از بین می برند، دندان شیری لق شده و می افتد و دندان دائمی جایگزین آن می گردد.

تعداد بازدید:   ۲۲

برگشت