چرا دندان های شیری را باید ترمیم کرد؟


دندان های شیری نقش مهمی در جویدن غذا، صحبت کردن و نیز زیبایی چهره و اعتماد به نفس کودک دارند. این دندان ها به عنوان یک فضا نگهدارنده طبیعی برای دندان های دائمی زیرین خود عمل می کنند یعنی حضور آن ها به دندان های دائمی کمک می کند که در زمان مناسب در محل صحیح خود رویش پیدا کنند.

تعداد بازدید:   ۲۲

برگشت