رویش اولین دندان آسیای دائمی در چه زمانی اتفاق می افتد؟


در حدود سن ۶سالگى اولین دندان آسیاى دائمى کودکان شروع به رویش مى کند. این دندان در انتهاى فک و در پشت دندان هاى آسیاى شیرى رشد کرده و پیش از آن هیچ دندان آسیاى شیرى لق نمى گردد و نمى افتد. چون محل رویش آن در انتهاى فک بوده به طور کامل قابل مشاهده نمى باشد و ممکن است والدین آن را یک دندان شیرى محسوب کنند، این امر موجب شده تا بهداشت به طور دقیق رعایت نگردد. عدم توجه به رویش، عدم رعایت بهداشت و به تعویق انداختن درمان ممکن است موجب از دست رفتن زود هنگام آن گردد.
نکته مهم اینست که با مراجعه مرتب و شش ماه یکبار به دندانپزشک مى توان از تمامى این مشکلات پیشگیرى نمود.


تعداد بازدید:   ۶

برگشت