عواملی چون نوع مواد - تخصص دندانپزشک - پیچیدگی درمان در تعرفه دندانپزشکی تاثیرگذار خواهند بود

جهت مشاهده لیست تعرفه های درمانگاه (کلیک نمایید)

تعداد بازدید:   ۹۶