1)   مهارت های ارتباطی و مهارت های بین فردی کارکنان دندانپزشکی را چگونه ارزیابی می کنید؟
2)   چه میزان از حرفه ای بودن پرسنل کلینیک رضایت داشتید؟
3)   نظافت و بهداشت کلینیک را چگونه ارزیابی می کنید؟
4)   چقدر از کیفیت کلی خدمات دندانپزشکی ارائه شده راضی بودید؟
5)   چقدر از سیستم نوبت دهی و زمان انتظار راضی بودید؟
6)   کیفیت تجهیزات و امکانات دندانپزشکی را چگونه ارزیابی می کنید؟
7)   چقدر از توضیح گزینه های درمان دندانپزشک خود راضی بودید؟
8)   اثربخشی درمان دندانپزشکی که دریافت کردید را چگونه ارزیابی می کنید؟
9)   چقدر از مراقبت های بعدی و حمایت های کلینیک راضی بودید؟
10)   چقدر احتمال دارد که کلینیک دندانپزشکی ما را بر اساس تجربه خود به دیگران توصیه کنید؟